primaria cirnatenii noi wq ws ed

Regulamentul consiliului

                                                                                           „22 ”   iulie 2011

                                        R E G U L A M E N T U L   – C A D R U L

PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIILOR LOCALE

                                                   T I T L U L   I

CONSTITUIREA CONSILIILOR LOCALE

CAPITOLUL 1

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

 1. Prima şedinţă(de constituire ) a consiliului local , se convoacă în condiţiile Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în termen de 20 zile de la data validării mandatelor de consilieri.

Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin 2/3 din numărul din consileri .Convocarea consilierilor consiliului local în prima şedinţă (de constituire ) a consiliului se face prin Hotărîrea a consiliului electoral de circumscripţie . Prima şedinţă a CL este deliberatvă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată , şedinţa se ţine peste 3 zile , respectîndu-se aceleaşi condiţii . Dacă nici la doua convocare şedinţa nu este deliberativă , se procedază la o nouă convocare peste 3 zile. La această nouă , a treia convocare , şedinţa este deliberatăvă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţii nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de acesată dată , el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe (de constituire ) sînt conduse de cel mai în vîrstă consiler , asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consileri prezenţi la şedinţă .

La prima şedinţă (de constituire ) aa consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau respectiv al Comisiei Electoral e Centrale .

 1. Reprezentantul Consiliului electoral de circumscriţie sau al Comisiei Electorale Centrale       aduce la cunoştinţă consilierilor Hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumsripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
 2. După constituirea legală a Cl consilieriii formează fracţiuni , alianţe şi blocuri,

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri . Fracţiunile se constitue de regulă la prima şedinţă (de constituire ) a consiliului , în bază de liste ale partidelor , organizaţiilor social –politice şi blocurile electorale .Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces –verbal . Consilierii din partea partidelor organizaţiilor social – politice şi de blocuri electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune , precum şi consilerii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afelia altor fracţiuni.

Fracşiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducători.

Alianţele şi bolocurile se constitue din mai multer fracţiuni şi din consilierii independenţi , după constituirea fracţinilor . Constituirea alianţşelor şi blocurilor se consemnează înr-un proces verbal . Procesul – verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei şi blocului se anexează la procesul verbal al şedinţei consiliului în cadrul căruia este anunţată constituira acestuia

 1. După validarea mandatului primarului , consiliul comunal alege din rîndurile consilierilor vicepriomarul .Candidatura pentru funcţia de viceprimar se propunne de către primar după consultarea fracţiunilor
 2. Alegerea viceprimarului se efectuează în condiţiile Legii privind administraţia publică locală.
 • Secretarul Consiliului sătesc este numit de Consiliul respectiv , în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar , la prima şedinţă a consiliului , după anunţarea rezultatelor concursului oprganizat în conformitate cu legislaţia în vigoare .

Şefii de subdiviziuni , de servicii publice locale din subordinea consiliului comunal , adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi , din rîndurile persoanelor care au cîştigat concusul pentru ocuparea funcţiei respective , organiuzat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare .

Destituirea din funcţia a conducătorilor nominalizaţi se face de către consiliu la propunerea primarului comunei , sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi , cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilit de legislaţie .

 1. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către consiliul comunal în baza regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante în autorităţile publice , aprobat de Guvern.

                                                                 CAPITOLUL II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 1. După constituire , consiliul local formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate .

       Principalele domenii de activitate sînt prevăzute în anexă .

 1. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate , denumirea acestora şi numărul de membri , care întoteauna trebue să fie impar , se stabilesc de către Consiliul local în funcţie de specificul şi necesităţile fiecărei unităţi administrativ teritoriela . Le decizia Consiliului comisia pate fi formată pentru mai multe domenii de activitate .
 2. Comisia de specialitate se formaeză pe întreaga perioadă de activitate a Consiliului .

Membrii ai acestora pot fi numai consilerii. Activitatea în cadrul comisiei nu este remunerată .

 1. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultativa ale consiliilor şi sînt menite să asigure eficienţa activităţilor . Comisiile de specialitate poartă r[spundere ]n fa’a Consiliului ;i s]nt subordonate acestuia .
 2. Fiecare comisie de specialitate îş alege prin vot deschis a majorităţii membrilor săi preşedintele şi secretarul său.
 3. Şedinţa Comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acestea , iar în absenţa lui de secretarul de comisie , Comisia se convoacă ori de cîte ori este necesar , la decizia preşedintelui comisiei .

     Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea mambrilor comisiei .

Şedinţele comisiei de regulă sînt publice.

     La şedinţa comisiei pot fi prezenţi , fără drept de vot , consilieri care nu sînt membri ale acestei comisii , persoane invitate şi specialişti în domeniu .

       Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul primăriei , aparatului poreşedintelui raionului sau din afara acestora . La şedinţele comisiei au dreptul să participe şic consilierii ar căroro propuneri     fac obiectul lucrărilor comisiei .

         Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţii ai mass- media .

 1. membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţai despre şedinţa acestea de către preşedintele şi / sau secretarul comisiei , cu asistenţa secretarului consiliului .
 2. În exercitarea atribuţiilor , comisia de specilitate adoptă decizii cu votul deschis ai majorităţii membrilor săi .

     Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respeciv .

 1. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului .

Nominalizarea membrilor ficărei comisii se face de fiecare fracţiune , iar a consilierilor independenţi – de către consiliu , avîndu-se în vedere , de regulă pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei .

     În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiei de specialitate , un consilier poate face parte din 1-3 comisii , dintre care una este comisia de baza a acestuia .

 1. Comisia de specialitate are următoarele artibuţii principale :
 2. A) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionarea de către consiliu;
 3. b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează conseciinţile realizării acestora ;
 4. c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate pe care la prezintă consiliului ;
 5. d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consili ;

     Comisia de specilitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decize a consiliului , dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei .

 1. Preşedintele comisiei de specilitate exercită următoarele atribuţii principale :

A)reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi în celelate comisii ;

 1. convoacă şi conduce şedinţele acestea ;
 2. propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate dacă este necesar ;
 3. participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce reprezintă importanţă
 4. anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei , pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei ;
 5. susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie .
 6. preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei , prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţioanre a consiliului sau stabilite de consiliu.
 7. Secretarul comisiei specilizate exercită următoarele atribuţii speciale :
 8. asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei ;
 9. face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei ;
 10. număr voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării ;
 11. asigură redactarea avizelor , proceselor verbale şi altor documente emisă de comisia respectivă.
 12. Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului , precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesetea .
 13. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate la şedinţele acestea este obligatorie . În caz de absenţe a consilierului fără motive întemeeate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el , preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţinile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului , inclusiv exluderea consilierului din componenţa comisiei . Absenţa consilierului , precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele verbale ale şedinţelor respective ale comisiei .
 14. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese verbale . După încheerea şedinţei procesul verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei .

       Preşedintele comisiei poate permite ca procesele verbale ale şedinţelor să fie consultate   de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă , cu excepţia proceselor verbale întocmite în şedinţele înch

                                                             T I T L U L   II

ŞEDINŢELE   CONSILIULUI   LOCAL

Capitolul I

Atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale secretarului Consiliului

23.Consiliul local , alege prin vot deschis , cu votul majorităţii consilierilor prezenţi , pentru durata unei şedinţe , un preşedinte care o prezidează , asistat de secretrarul consiliului.

Votarea este organizată de către secretarul consiliului ;

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul verbal al şedinţei .

În fiecare şedinţă , consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi , care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna

24.Preşeintele şedinţei exercită următoarle atribuţii principale :

 1. a) conduce şedinţele consiliului
 2. b) supune votului consilierilor proiectele de decizii , asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării , cu precizarea voturilor „pro „ , „contra „ şi a abţinirilor ;
 3. c) semnează decizii adoptate de Consiliu , chear dacă a votat împotriva adoptării acestora , precum şi procesul – verbal al şedinţei ;
 4. d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţilor şi respectarea regulamentului de desfăşurarea a şedinţelor , aprobat de Consiliu ;
 5. e) supune votului conilierilor în şedinţă ori ce problemă care întră în competenţa de soluţionare a Consiliului ;
 6. f) aplică după caz sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni , îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege ;

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege , de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului .

 1. În cazul în care , pe parcursul şedinţei consiliului , preşedintele ales pentru şedinţa respectivă , nu îşi poate exercita atribuţiile sale , consiliul procedeză[ la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei , fapt care se contrasemnează în procesul verbal al şedinţei . În acest caz procesul verbal şi deciziile aprobate sînt semnate de preşedintele nou ales .
 2. Secretarul consiliului partiipă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului fără drept de vot .

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind APL , secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului :

 1. asigură înştiinţarrea consilierilor despre convocarea consiliului , iar la cererea primarului , respectiv , a preşedintelui raionului   sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi , organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului ;
 2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului
 3. face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţa a consilierilor
 4. numără voturile şi contrasemnează rezulatatele votării, pe care îl prezintă preşedintelui , cu excepţia cazurilor cînd consiul formmează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu ;
 5. e) informează în caz de necesitate , preşedintele şedinţei , despre numărul de voturi necesar                                                     pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului ;

f)asigură întocmirea procesuluzi verbal al şedinţei precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele din ordinea de zi a şedinţei , legarea numerotarea paginilor , semnarea şi ştampliarea acestora .

g)urmăreşe ca la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor , să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art. 25 din legea privind APL , informaeză preşedintele despre asemena situaţii şi face cunioştinţă consilierilor conseciinţele prevăzute de lege în ase,nea cazuri .

h)contrasemnează în condiţiile legii , deciziile consiliului , cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului ;

 1. acordă consilierilor , precum comisiilor de specialitate asistenţă şi sprigin în activitatea lor , inclusiv la redactarea proiectelor de decizii , sau la difinitivarea celor discutate   şi aprobate de cosiliu .

                           Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege , de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului , precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului

                                                                  CAPITOLUL II

                                                       DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 1. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare , denumirea chestiunii şi numele raportorului .

                       Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor unităţii administrativ teritoriale respective prin mas media sau prin orice alt mijloc de informare .

 1. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei .
 2. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să-şi înregistreze prezenţa la secretarul Consiliului .

                     Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei , nemijlocit primarului sau seceretarului

                   Primarul sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţă consilierilor prezenţi la şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv .

 1. Dezbaterea problemelor se face în ordine strictă în care acestea sînt înscrise în ordinea de zi , aprobată .

                   31.Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze   durata luării de cuvînt . În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp       ce va fi oferită fiecărui vorbitor .

 1. Preşedintele permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament .
 2. Preşedintele şedinţei poate propune încetarea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi .
 3. Se înterzice profitarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă , precum şi dialogul dintre vorbitorii şi persoanele aflate în sală .
 4. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată , preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi se ceară respectarea regulamentului fiind în drept :
 5. a) să cheme la la ordine ;
 6. b) să rertagă cuvîntul
 7. c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor , altele decît consilierii , care împedică desfăşurarea lucrărilor ;
 8. faţă de consilierii care , în exerciţiul mandatului au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale Regulamentului , consiliul poate decide , cu votul majorităţii consilierilor aleşi , aplicarea de sancţiuni , în limita competenţei sale ori poate aplica următoarela sancţiuni :
 9. A) avertisment ;
 10. B) eliminarea din sala de şedinţe
 11. şedinţele consiliului se desfăşoară în limba de stat sau în altă limbă utilizată pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale respective

CAPITOLUL III

ELABORATREA PROIECTELOR DE DECIZII

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor .
 2. Proiectele de decizii pot fi însoţite de o notă informativă şi se prezintă în limba de stat sau în limba utilizată pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale respective .

                        30.- proiectele de decizii cu materialele de însoţiere se transmit spre avizare comisiilor de specialitate a consiliului .

                         31.Proiectele de decizii şi alte propuneri , însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi ale serviciilor publice , se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia

CAPITOLUL IV

PROCEDURA DE VOT

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altor persoane .

Votul consilierului se individual şi nu poate fi transmis altor persoane .

Votul cpnsilierului se exprimă public , prin ridicarea mîinii , în cadrul votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal .

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unui din consilieri cu excepţia cazului în care , prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate .

 1. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor : preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensul cuvontelor „pro „ şi „contra „ . Secretarul sonsiliului dă citire numele şi prenumele fiecărui consilier în ordinea alfabică . Consilerul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro „ sau „contra „ în funcţie de obţiunea sa.
 2. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot . Textul buletinilor de vot trebue să fie clare şi precis . Pentru exprimarea obţiunii se folosesc cuvintele „pro „ , „contra „ , „abţinut „ .

Buletinele de vot se întroduc în urna de votare . La numărarea voturilor nu se i-au în calcul buletinele de vot în care nu au fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pantru a-şi expima opţinuea .

 1. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi , cu excepţia cazului în care , prin lege sau regulament , se cere o altă majoritate de voturi .

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării , consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe prdinea de zi .

 1. Consilerii au dreptul să solicite ca procesul – verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat , secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe .
 2. proectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării asectuia în cadrul aceliaşi şedinţe .

 

                                                           CAPITOLUL V

ÎNTREBĂRI , INTERPELĂRI , PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 1. Consilierii pot adresa întrebări , înscris sau oral , primarului , viceprimarului şi secretarului , şefilor serviciilor publice locale ,precum şi altor persoane cu funcţia de răspindere invitate la şedinţa consiliului .

                     Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut . Cei întrebaţi , vor răspunde de regulă , imediat , sau dacă nu este poosibil , la următoarea şedinţă a consiliului .

 1. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut . Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris pînă la următoarea şedinţă a consiliului , sau oral în proxima şedinţă , potrivit solicităţrii autorului interpelării .
 2. Consilierii pot solicita informaţiile necesare seviciilor sau instituţiilor publice locale , iar acestea sînt oblicagte să le furnizeze în termen de cel mult două săptămîni , dacă legea nu prevede altefel .

                         Informaţiile pot fi cerute în scris sau oral .

 1. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

R E G U L A M E N T U L

 

PRIVIND CONSTITUIREA FONDURILOR DE REZERVĂ ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ŞI UTILIZARERA MIJLOACELOR ACESTORA.

                                            I.DISPOZIŢII GENERALE

 1. Regulamentul –tip privind constituirea fondurilor de rezervîă   ale autorităţilor APL şi utilizarea mijloacelor acestora (în continuare Regulamentul ) determină modul de constituire , utilizare, evidenţă şi control al fondurilor de rezervă ale autorităţilor APL.
 2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra autorităţilor reprezentative şi deliberative au autorităţilor executive ale unităţilor administrativ teritoriale de nivelul 1.

                         II, CONSTITUIREA FONDURILOR DE REZERVĂ

                             ALE APL , UTILIZAREA ŞI ALOCAREA MIJLOACELOR

                               ACESTORA

 1. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrative teritorale şi destinat unor cheltuieli pentru acţiuini cu caracter excepţional şi imprevizibil , care nu sînt prevăzute în bugetul unităţii administrative teritoriale respective şi care ţin de competenţa APL.
 2. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către autorutatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrtiv teritoriale la aprobarea bugetului pentru anul următor , în mărime de cel puţin 2% din volumul cheltuielior bugetului ei , în conformitate cu prevederile art. 18 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele puble locale .
 3. Mijloacele Fondului de rezervă pot fi utilizate :
  1. lichdarea consecienţilor calamităţilor naturale , ale avariilor , efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni ;
  2. restabilrea obectelor de impotanţă locală (care se află la balanţa APL)în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase ;
  3. acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi ;
  4. acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente – vulnerabile
  5. finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi avînd drept scop dezvoltarea comunităţii ;
  6. recuperarea cheltuililor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate unităţii admnistrative teritoriale (în caz de necesitate );
  7. acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-matertilae conform prevederilor legale ;
  8. alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă,care,în conformitate cu legislaţia ,ţin de competenţa APL.

                                                                   Anexă nr.3 la decizia nr.8/5 din

                                                                   29.10.2007

                 R E G U L A M E N T U L

Cu privire gestionarea mijloacelor speciale

ale instituţiilor publice finanţate de la buget

prezentul Regulament are drept scop reglementarea realizării prevedrilor art 2 al Legii nr.847-XII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi ale art.VI al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale şi stabileşte modul de gestionare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget. Prezentul Regulament este aprobat prin decizia consiliului comunal Cîrnăţenii Noi nr.8/5 din 29.10.2007 .,

                   I.Clasificarea şi monitorizarea mijloacelor speciale

 1. Mijloacele speciale ale instituţiilor publice se clasifică conform următoarelor categorii :

Categoria 001 „Servicii cu plată „

Categoria 002 „Plata pentru chiria / arenda bunurilor proprietate publică „

Catzegoria 003 „Granturi , sponsorizări / filantropie şi donaţii „ ;

Categoria 005 „Alte mijloace speciale „

La categoria 001 „ servicii cu plată „ se atrbue mijloacele băneşti obţinute de institu

ţiile publce în condiţii legale de la efectuarea lucrărilor şi prestarea sreviciilor contra plată .

La categoria 002 „Plata pentru chiria/ arenda bunurilor proporiete publică se atribue mijloacele băneşti obţinute de la locaţiunea sau darea în arendă a bunurilor proprietate publică din gestionarea instituţiilor publice, dacă există dispoziţie legală , că mijloacele provenite de la darea în locaţiune sau arendă sînt lăsate la dispoziţia instituţiilor publice. Tot la această categorie se atribue şi mijloacele obţinute de către instituţiile publice ca plată pentru sertviciile aferente încăperilor date în chirie .

La categoria 003 „Granturi , sponsorizări / filantropie şi donaţie „ se atribue mijloacele cu tilul gratuit , întrate în conturile instituţiilor publce sub fotmă de granturi , sponsorizări / filantropie şi donaţie .

La categora 005 „ Alete mijloace speciale „ se atribue mijloace întrate legale pe conturile instituţiilor publice şi neatribuite la categoriile le 001- 004 , precum sînt :

Mijloacele încaste de la persoanele fizice (locuitorii oraşelor , satelor ) în scopul realizării unor măsuri şi activităţi de interes public (alimnentarea cu apă potabilă ),

 • Alte mijloace speciale întrate legal în posesia instituţiilor publice neatribuite la tipurile de mijloace, enumerate mai sus.
 • Mijloacele întrate temporar în posesia instituţiilor publice nu se atribue la mijloace speciale .
 1. Planificarea mijloacelor speciale
 2. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor din mijloace speciale se efctuează ţinînd cont de taxele , tarifele , volumele fizice ale sreviciilor prestate , normele şi normativele stabilite în actele legislative şi normative, contractele / acordurile respective.

                                                                               Anexa nr.1

                             la dispoziţia primarului nr. 10 din 26.02.2010

R E G U L A M E N T U L

Comisiei locale extraordinare   de sănătate publică

 1. Dispoziţii generale
 2. Regulamentul comisiei locale extraordinare de sănătate publică (în continuare –Regulament )determină sarcinile părincipale , modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei locale extraordinare de sănătate publică . (ÎN continuare – Comisia )
 3. Comisia locală publică este creată prin dispoziţia primarului .
 4. Comisia este un organ conducător , creat în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică şi managementul acestora .
 5. Comisia acordă la solictarea asistenţă informaţională , organizatorică şi practică în realizarea măsurilor de prevenire , diminuare , răspuns şi lichidarea a consecinţilor urgenţelor de sănătate publică .
 1. Preşedinte al Comisiei este primarul comunei Cîrnăţenii Noi , vicepreşedinte este asistenta medicală superioară al punctului medical .

                                 Sarcinile şi atribuţiile comisiei

 1. Sarcinile de bază ale comisiei sînt prevenirea şi manajementul urgenţelor de sănătate publică prin :
  1. abordarea integrată a tuturor pericolelor pentru sănătatea publică şi a activităţilor de prevenire şi management ale urgenţelor de sănătate publică ;
  2. mobilizarea mulesctorală învederea asigurării gradului adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică la nivel   local ;

congidarea eforturilor administraţiei publice locale la nivelul întîi , întreprinderea măsurilor şi orientarea acestora spre prvenirea şi lichidarea consecinţelor urgenţelor de sănătate publică ;

 1. Analiza datelor recepţionate privind situaţia creată şi adoptarea deciziilor cu privire la alplicarea unor măsuri urgente , precum şi a unor măsuri ulterioare de protecţie a populaţiei şi teritoriului , localizarea şi lichidarea conseciinţelor , urgenţelor de sănătate publică . Organele administraţiei publice locale informează Comisia despre situaţia creată .
 2. Audierea rapoartelor factorilor de decizie privind realizarea măsurilor de prevenire , deminuarea, răspuns şi lichidarea a consecinţelor uregenţelor de sănătate publică ;
 3. Asigurarea informării populaţiei prin afişare în locurile publice despre cauzele şi proporţiile urgenţelor de sănătate publică , măsurile întreprinse de Consiliul local şi serviciile abilitate pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor acestora , protecţia populaţiei şi teritoriului , familiarizarea populaţiei cu regulile de compartament în situaţii de urgenţe de sănătate publică .
 1. În vederea realizării sarcinlior sale , Comisia exercită următoarele atribuţii :

 1. a) coordonează activităţile de prevenire şi management ale urgenţelor de sănătate publică , conform legislaţiei în vigoare ; b)examinează inclusiv la solitarea Consiliului raional gradul de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică , conform legislaţiei în vigoare ;

c)perticipă la eleborarea planurilor raionale de măsuri pentru asigurarea unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică şi înaintarea acestora Consiliului local pentru aprobare ;

d )declară , analizează prin emiterea unei hotărîri în conformitate cu prevederile art. 58 şi art.59 din Legea nr.10 –XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, la propunerea medicului şef sanitar de stat al raionului , starea de urgenţă în sănătatea public;

e )evaluează necesităţile şi organizează măsuri de prevenire , diminuare , răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţilor de sănătate publică ;

f)exercită controlul , realizează măsuri de prevenire , diminuare , răspuns şi lichidare a consecinţelor , urgenţelor de sănătate publică şi a legislaţiei sanitare ;

g)stabileşte mecanizmele de informare şi instruire a populaţiei privind pericolele , căile de prevenire şi regulile de compartament în cazul urgenţelor de sănătate publică ;

h )monitorizează şi evaluează periodic realizarea hotărîrii Comisiei şi măsurilor întreprinse în acest sens .

                                               III Drepturile comsiei

 1. În perioada stării de urgenţă în sănătatea publică Comisia are dreptul :
  1. să asigrue crearea condiţiilor speciale de acivitate de viaţă şi deplasare pentru persoane fizice şi jurdice ;
  2. să utilizeze toate resursele şi mijloacele disponibile pentru organizarea măsurilor de răspuns ;
  3. să solicite ajutorul autorităţilor locale .
 2. Pe lîngă drepturile menţionate mai sus , Comisia exercită următoarele drepturi :

                       Adoptă şi emite hotărîri , în limetele comperenţei sale ;

 1. emite hotărîri privind aplicarea măsurilor de prevenire – diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor , urgenţelor de sănătate publică ;
 2. solicită autorităţilor administraţiei publice locale , persoanelor fizice şi juridice iformaţii depsre situaţia la zi referitoare la realizarea măsurilor de sănătate publică pentru examinarea în şedinţele Comisiei şi luarea măsurilor de rigoare ;
 3. recomandă autorităţilor administraţiei public locale şi Comisiei locale extraodinare de sănătate publică examinarea problemelor chee ce ţin de asigurarea unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică , măsurile de prevenire , diminuarea şi lichidare a consecinţelor acestora ;
 4. prezintă primarului informaţii despre urgenţele în sănătatea publică şi căile de prevenire , diminuare şi lichidarea a consecinţelor acestora ,

             f)prezintă Consiliului loal propuneri privind alocarea mijloacelor financiare şi materiale pentru lichidarea consecinţelor urgenţelor de sănătate publică .

                         IV: Organizarea activităţii Comisiei .

 1. Şedinţele de lucru ale Comisie se convoacă ori de cîte ori este necesar , dar cel puţin odată întremestru . Necesitatea convocării Şedinţelor Comisiei este determinată de situaţia sanitaro – epidemiologică curentă din ţară – raion , reginule limitrofe şi din lume .
 2. Preşedintele Comisiei asigură convocarea şedinţelor şi organizarea controlului asupra realizării hotărîrelor adoptate . În absenţa preşedintelui Comisiei , atribuţiile acestuia sînt executate de către vicepreşedinte . şedinţele sînt convocate la propunera a cel puţin a unui membru al Comisiei .
 3. În cazuri speciale şedinţele comisiei se organizează şi se desfăşoară cu deplasarea în teritoriu.
 4. La şedinţele Comisiei , prin decizia preşedintelui acesteea pot fi invitate şi alte persoane reeşin din specificul situaţiei creatate sau abordate (experţi , specialişti în diferite domenii )
 5. Chestiunile examinate la şedinţele Comisiei şi deciziile abordate se consemnează în procese – vebal , semnate de preşedintele , vicepreşedintele şi secretarul ei şi se afişează în locurile publice.
 6. În exercitarea atribuţiilor sale Comisia adoptă hotărîri cu votul deschis al membrilor prezenţi la şedinţă .

Şedinţele sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Comisiei

 1. Hotărîrile Comisiei sînt executorii pentru servicii , agenţi economici , primarie , organizaţii , instituţii şi întreprinderi indeferent de domeniul de activitate şi tipul de proprietate , precum şi pentru persoanele fizice şi juridice . Hotărîrile Comisiei vor fi aduse la cunoştinţă populaţiei localităţii prin intermediul avizelor prin afişare în locurle publice .